• Lucy M. J. Garnett
  +
  Lucy M. J. Garnett
  00:00:00

  (1849-1934) Garnett, Ottoman Wonder Tales (Osmanlı Peri Masalları), Turkish Life in Town and Country (Şehirde ve Kırda Türk Hayatı), Home Life in Turkey (Türkiye'de Ev Hayatı), Mysticism and Magic in...

  Yazar Detay
 • Lisa Huang Fleischman
  +
  Lisa Huang Fleischman
  1.1.2017

  Çinli bir anne ve Amerikalı babadan Tayvan’da doğdu. Ailesi ABD’ye yerleşene kadar çocukluğunu Asya ve Afrika’da geçirdi. Berkley’deki California Üniversitesi’ne ve Columbia Hukuk Fakültesi’ne gitti. ...

  Yazar Detay
 • Lilian Jackson Braun
  +
  Lilian Jackson Braun
  1.1.2017

  1980’lerde kitabevi raflarını istila eden kedi kahramanlı polisiyelerin anası kabul edilen Lillian Jackson Braun yazarlık yaşamına dolaylı bir biçimde başladı. On beş yaşında büyük mağazalardan birine...

  Yazar Detay
 • Lee Child
  +
  Lee Child
  1.1.2017

  1954’de İn­gil­te­re’de Co­vertry’de doğ­du. Shef­fi­eld’de hu­kuk oku­du. Kı­sa bir dö­nem ti­yat­ro ça­lış­ma­la­rın­dan son­ra Manc­hes­ter’de Gra­na­da Te­le­viz­yon Şir­ke­ti’ne gir­di. İn­gi­liz...

  Yazar Detay
 • Lawrence Block
  +
  Lawrence Block
  1.1.2017

  Ame­ri­ka­lı po­li­si­ye ro­man ve öy­kü ya­za­rı. Buf­fa­lo, New York do­ğum­lu Block ya­rat­tı­ğı il­ginç ka­rak­ter­ler­le, mi­zah un­su­ru­nu us­ta­lık­lı kul­la­nı­şıy­la dik­kat çek­ti. Ya­za­rı...

  Yazar Detay
 • Latife Mardin
  +
  Latife Mardin
  1.1.2017

  İs­tan­bul’da do­ğan Lâ­ti­fe Mar­din, Şiş­li Te­rak­ki İl­ko­ku­lu’na ve da­ha son­ra İn­gi­liz Kız Li­se­si ve Ame­ri­kan Kız Ko­le­ji’ne de­vam et­ti. Lâ­ti­fe Mar­din, Türk Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu...

  Yazar Detay
 • Lale Tara
  +
  Lale Tara
  1.1.2019

  Fotoğraf sanatçısı Lale Tara 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Genç yaşta hayallerini de yanına alarak İstanbul'dan ayrılsa da bir süre sonra doğduğu ve büyüdüğü şehre geri döndü. Lale Tara halen tut...

  Yazar Detay