• Mustafa Türker Erşen
  +
  Mustafa Türker Erşen
  1.1.2017

  1975 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1997’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’nı “Gençlik Altkültü...

  Yazar Detay
 • Mustafa Kemal Atatürk
  +
  Mustafa Kemal Atatürk
  19.5.1881

  ...

  Yazar Detay
 • Murat Kınıkoğlu
  +
  Murat Kınıkoğlu
  00:00:00

  1955 yılında Malatya’da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede 1984 yılında iç hastalıkları, 1986 yılında kardiyoloji üst ihtisasını tamamladı. Evli ve i...

  Yazar Detay
 • Murat Aslan
  +
  Murat Aslan
  1.1.2018

  1977 yılında Balıkesir’de doğdu. 1995 yılında Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Antalya’da çeşitli beş yıldızlı otellerde ve sırasıyla Divan Hotel ile Four Seasons Hotel’de çalış...

  Yazar Detay
 • Mithat Cemal Kuntay
  +
  Mithat Cemal Kuntay
  00:00:00

  1885’te İstanbul’da doğdu. Vefa İdadi’sini ve Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Hukuk Mektebi’nde idare hukuku dersleri verdi. Adalet Bakanlığı’na bağlı çeşitli kuruluşlarda çalıştı. İlk şiiri “Elhamra”, R...

  Yazar Detay
 • Melek Hanım
  +
  Melek Hanım
  1.1.2017

  Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan ve bir sadrazamın yıllarca eşi olan Melek Hanım, aslen Fransız kökenlidir. Anılarını yazan ilk Osmanlı kadını sayılabilir. Genç yaşka bir doktorla evlendi ve bir süre...

  Yazar Detay
 • Mehmet Ö. Alkan
  +
  Mehmet Ö. Alkan
  1.1.2017

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’ndaki görevine devam etmekte ve a...

  Yazar Detay
 • Meaghan Delahunt
  +
  Meaghan Delahunt
  1.1.2017

  Mel­bo­ur­ne do­ğum­lu ya­zar Me­agan De­la­hunt Edin­burgh’da ya­şa­mak­ta­dır. 1997’de Fla­min­go/HQ Aust­ra­lia Na­ti­onal kı­sa hi­kâ­ye ödü­lü­nü al­dı, şu sı­ra­lar ikin­ci romanı üzerin­de çalı...

  Yazar Detay
 • Matthew Hart
  +
  Matthew Hart
  00:00:00

  Ga­ze­te­ci ve ya­zar olan Matt­hew Hart ay­nı za­man­da ay­lık Ra­pa­port Di­amond Re­port’un mu­ha­bir­le­rin­den­dir. El­mas üze­ri­ne yaz­dı­ğı ya­zı­lar The At­lan­tic Monthly ve The Fi­nan­ci­al...

  Yazar Detay
 • Marquis De Sade
  +
  Marquis De Sade
  00:00:00

  (1740 - 1814) Asıl adı Sa­de Kon­tu Do­na­ti­en-Alp­hon­se-Fran­ço­is. Ero­tik ya­pıt­la­rıy­la sa­dizm te­ri­mi­ne adı­nı ve­ren Fran­sız ya­zar­dır. La­net­li ya­zar­la­rın (ec­ri­va­ins ma­udits...

  Yazar Detay
 • Mahmut Boynudelik
  +
  Mahmut Boynudelik
  1.1.2017

  AÜ Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si’nde Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. Öğ­ren­ci­lik gün­le­rin­den iti­ba­ren tu­rist reh­ber­li­ği ya­par­ken Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın pek ço...

  Yazar Detay
 • M. Turhan Tan
  +
  M. Turhan Tan
  1.1.2017

  Asıl adı Meh­met Sa­mih Fet­hi’dir. I. Ab­dül­ha­mid’in kı­zı Hi­be­tul­lah Sul­tan’la ev­le­nen Ala­üd­din Pa­şa’nın to­run­la­rın­dan, Si­vas eş­ra­fı Ah­met Fet­hi Bey’in oğ­lu­dur. 1885 (1886?) yı...

  Yazar Detay