• Nuray Atacık
  +
  Nuray Atacık
  1.1.2017

  1967 İstanbul doğumlu. İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu. Yirmi beş yıl yurtiçi ve yurtdışında projelerde görev aldı; edebiyat hep yanındaydı. Sadece yokluğunda fark edilen elektrikle uğraşırken, insan...

  Yazar Detay
 • Nilüfer Kuyaş
  +
  Nilüfer Kuyaş
  1.1.2017

  Ni­lü­fer Ku­yaş İs­tan­bul’da doğ­du. Ro­bert Ko­lej me­zu­nu. ABD’de Wel­les­ley Col­le­ge’den fel­se­fe li­san­sı, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si’nden sos­yal psi­ko­lo­ji mas­te­ri al­dı. Bir sü­re ...

  Yazar Detay
 • Niccolò Machiavelli
  +
  Niccolò Machiavelli
  00:00:00

  İtal­yan ta­rih­çi, po­li­ti­ka ve as­ker­lik ku­ram­cı­sı, oyun ya­za­rı ve dip­lo­mat Mac­hi­avel­li, Flo­ran­sa’da doğ­du. Ai­le­si, Flo­ran­sa’nın en zen­gin ve en seç­kin ai­le­le­ri­nin ara­sın­...

  Yazar Detay
 • Nevin Halıcı
  +
  Nevin Halıcı
  00:00:00

  Nevin Halıcı Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da yaptı. 1970-75 yıllarında Ankara Gazi Üniversitesi’nde Ev Ekonomisi Beslenme okudu. 1991’de Selçuk Üniversitesi’nde yüksek lisans, 1997’de ...

  Yazar Detay
 • Nejat Yentürk
  +
  Nejat Yentürk
  1.1.1964

  Koleksiyoncu ve araştırmacı. 1964 İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gastronomi tarihi, kozmetoloji tarihi ve İzmir kent tarihi üzerine çalışıyor. Çalışma alanlarının aynı ...

  Yazar Detay
 • Necdet Sakaoğlu
  +
  Necdet Sakaoğlu
  00:00:00

  Araş­tır­ma­cı ya­zar Nec­det Sa­ka­oğ­lu 1939 yı­lın­da Div­ri­ği’de doğ­du. Ye­rel ta­rih, kent ta­ri­hi, Sel­çuk­lu, Os­man­lı ve eği­tim ta­rih­le­ri ko­nu­la­rın­da ça­lış­ma­la­rı olan ya­za­rın...

  Yazar Detay
 • Nazif Bağrıaçık
  +
  Nazif Bağrıaçık
  1.1.2017

  Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık 1949 yılında İstanbul Üniversitesi'ne girdi. 1956'da aynı üniversitenin Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Enstitüsü'nde asistan oldu. 1964 yılında halen Onursal Başkan görevini ...

  Yazar Detay
 • Namık Kemal
  +
  Namık Kemal
  1.1.2017

  Os­man­lı şa­ir ve ya­zar. Türk mil­li­yet­çi ha­re­ke­ti­ni ve Jön Türk­le­r’i et­ki­le­miş, Türk ede­bi­ya­tı­nın Ba­tı­lı­laş­ma­sı­na önem­li kat­kı­sı ol­muş­tur. Ço­cuk­lu­ğu­nu de­de­si­nin y...

  Yazar Detay
 • Nahid Sırrı Örik
  +
  Nahid Sırrı Örik
  1.1.2017

  Mek­teb-i Sul­ta­ni’de (Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si) okur­ken öğ­re­ni­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı. Ken­di ken­di­ni ye­tiş­tir­di. 1915-1928 yıl­la­rı ara­sın­da Tif­lis, Ber­lin, Paris, Vi­ya­na, Ro­ma, K...

  Yazar Detay