Latife Mardin

İs­tan­bul’da do­ğan Lâ­ti­fe Mar­din, Şiş­li Te­rak­ki İl­ko­ku­lu’na ve da­ha son­ra İn­gi­liz Kız Li­se­si ve Ame­ri­kan Kız Ko­le­ji’ne de­vam et­ti. Lâ­ti­fe Mar­din, Türk Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ve De­niz­bank ku­ru­cu­su Yu­suf Zi­ya Öniş ile İs­tan­bul Yar­dım­se­ver­ler Der­ne­ği es­ki baş­ka­nı Han­dan Öniş’in kı­zı­dır.
Mar­din, Ali İpar’ın Sal­gın isim­li fil­min­de ve Bir Şe­hir Hak­kın­da Hi­kâ­ye ad­lı bel­ge­se­lin­de yö­net­men asis­ta­nı ola­rak ça­lış­tı. Da­ha son­ra, Bir­leş­miş Mil­let­ler’e bağ­lı ve Mer­ke­zi Ce­nev­re’de bu­lu­nan Ulus­la­ra­ra­sı İş­çi ve İş­ve­ren­ler Or­ga­ni­zas­yo­nu’nun bir ko­lu olan Ulus­la­ra­ra­sı Ça­lış­ma Ens­ti­tü­sü’nde çe­vir­men ola­rak üç yıl gö­rev yap­tı. Lâ­ti­fe Mar­din, New York’a gel­dik­ten son­ra Bir­leş­miş Mil­let­ler Mer­ke­zi’nde de al­tı yıl sek­re­ter ola­rak ça­lış­tı.
Lâ­ti­fe Mar­din’in bu ki­tap­la ta­mam­la­nan “Do­ğu-Ba­tı Dört­le­me­si”nin dı­şın­da, 1985 yı­lın­da ya­yın­la­nan Of Eme­ralds and Kings ad­lı bir ki­ta­bı ve Şu­bat 2001’de New York, Gre­en­wich Stre­et The­at­re’de sah­ne­le­nen The “A” Word ad­lı bir ti­yat­ro oyu­nu da var­dır.
Dün­ya­ca ün­lü mü­zik pro­dük­tö­rü ve kom­po­zi­tör Arif Mar­din’le ev­li ve üç ço­cuk sa­hi­bi Latife Mardin 2013'te aramızdan ayrıldı.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%35
%35
Doğuda Aşk
Latife Mardin

%35
₺34,00
₺22,10


%35