Nahid Sırrı Örik

Mek­teb-i Sul­ta­ni’de (Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si) okur­ken öğ­re­ni­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı. Ken­di ken­di­ni ye­tiş­tir­di. 1915-1928 yıl­la­rı ara­sın­da Tif­lis, Ber­lin, Paris, Vi­ya­na, Ro­ma, Ko­pen­hag gi­bi şe­hir­ler­de ya­şa­dı. Tür­ki­ye’ye dön­dük­ten son­ra Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­sin­de ça­lış­tı. Uzun yıl­lar Mil­li Eği­tim Ba­kanlı­ğı’nda çe­vir­men­lik yap­tı.

Ana­do­lu ge­zi­le­ri sı­ra­sın­da yaz­dı­ğı ma­ka­le­ler çe­şit­li der­gi ve ga­ze­te­ler­de ya­yım­lan­dı. Ya­şa­mı­nın son dö­ne­min­de çe­şit­li ga­ze­te­ler­de kö­şe ya­zar­lı­ğı yap­tı. Na­hid Sır­rı Örik’in ilk öy­kü­sü “Zey­neb la co­ur­ti­sa­ne” (Ki­bar Fa­hi­şe Zey­neb) Pa­ris’te çı­kan bir der­gi­de Fran­sız­ca ola­rak ya­yım­lan­dı. Öy­kü ve ro­man­la­rın­da Os­man­lı’nın son dö­ne­min­den Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­ne ge­çiş sü­re­cin­de­ki in­san ve top­lum iliş­ki­le­ri­ni konu edin­di. Ya­pıt­la­rı­nı ger­çek­çi ve ya­lın bir an­la­tım­la ka­le­me al­dı. Es­ki ya­şan­tı­nın ka­lın­tı­la­rı­nı, si­lin­mek­te olan tö­re­le­ri ve in­san tip­le­ri­ni, “kibar ta­ba­ka”nın mad­di ve ma­ne­vi düş­kün­lük­le­ri­ni iş­le­di.

II. Meş­ru­ti­yet’in ila­nın­dan II. Ab­dül­ha­mid’in taht­tan in­di­ri­li­şi­ne de­ğin ge­çen top­lum­sal ve si­ya­sal olay­la­rı ele alan Sul­tan Ha­mid Dü­şer­ken, ba­şa­rı­lı bir ta­rih­sel ro­man ör­ne­ği sa­yıl­mak­ta­dır. Ya­pıt 1976 yı­lın­da Ke­mal Be­kir ta­ra­fın­dan Düşüş adıy­la oyun­laş­tı­rıl­dı. Ya­za­rın bü­tün öy­kü­le­ri M. Ka­ya­han Öz­gül ve Vahide Bilgi ta­ra­fın­dan üç cilt­te (Sa­n’at­kâr­lar, Kır­mı­zı ve Si­yah, Eve Dü­şen Yıldı­rım), oyun­la­rı da Ra­şit Ça­vaş ta­ra­fın­dan bir cilt­te (Bü­tün Oyun­la­rı) top­lan­mış­tır. Anı­la­rı­nı top­la­dı­ğı Es­ki Za­man Ka­dın­la­rı Ara­sın­da ve ne­gatif kah­ra­man­lı ro­ma­nı Kıs­kan­mak da önem­li ki­tap­la­rı ara­sın­da­dır. Na­hid Sır­rı Örik’in bü­tün eser­le­ri, Oğ­lak Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan vâ­ris­le­ri­nin özel iz­niy­le kül­li­yat ola­rak ya­yım­lan­mak­tadır.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%30
Tersine Giden Yol
Nahid Sırrı Örik

%30
₺300,00
₺210,00


%30
Saray Kadınları
Nahid Sırrı Örik

%30
₺400,00
₺280,00


%30
Kibar Fahişe Zeynep
Nahid Sırrı Örik

%30
₺150,00
₺105,00


%30
Kösem Sultan
Nahid Sırrı Örik

%30
₺100,00
₺70,00


%30
Bütün Oyunları
Nahid Sırrı Örik

%30
₺300,00
₺210,00


%30
Sultan Hamid Düşerken
Nahid Sırrı Örik

%30
₺380,00
₺266,00


%30
San'atkârlar
Nahid Sırrı Örik

%30
₺300,00
₺210,00


%30
Kıskanmak
Nahid Sırrı Örik%30
Gece Olmadan!
Nahid Sırrı Örik

%30
₺250,00
₺175,00


%30
Eve Düşen Yıldırım
Nahid Sırrı Örik

%30
₺250,00
₺175,00


%30
Kozmopolitler
Nahid Sırrı Örik

%30
₺200,00
₺140,00


%30
Yıldız Olmak Kolay mı?
Nahid Sırrı Örik

%30
₺250,00
₺175,00