• Nahid

Nahid Sırrı Örik

Mek­teb-i Sul­ta­ni’de (Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si) okur­ken öğ­re­ni­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı. Ken­di ken­di­ni ye­tiş­tir­di. 1915-1928 yıl­la­rı ara­sın­da Tif­lis, Ber­lin, Paris, Vi­ya­na, Ro­ma, Ko­pen­hag gi­bi şe­hir­ler­de ya­şa­dı. Tür­ki­ye’ye dön­dük­ten son­ra Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­sin­de ça­lış­tı. Uzun yıl­lar Mil­li Eği­tim Ba­kanlı­ğı’nda çe­vir­men­lik yap­tı. Ana­do­lu ge­zi­le­ri sı­ra­sın­da yaz­dı­ğı ma­ka­le­ler çe­şit­li der­gi ve ga­ze­te­ler­de ya­yım­lan­dı. Ya­şa­mı­nın son dö­ne­min­de çe­şit­li ga­ze­te­ler­de kö­şe ya­zar­lı­ğı yap­tı. Na­hid Sır­rı Örik’in ilk öy­kü­sü “Zey­neb la co­ur­ti­sa­ne” (Ki­bar Fa­hi­şe Zey­neb) Pa­ris’te çı­kan bir der­gi­de Fran­sız­ca ola­rak ya­yım­lan­dı. Öy­kü ve ro­man­la­rın­da Os­man­lı’nın son dö­ne­min­den Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­ne ge­çiş sü­re­cin­de­ki in­san ve top­lum iliş­ki­le­ri­ni konu edin­di. Ya­pıt­la­rı­nı ger­çek­çi ve ya­lın bir an­la­tım­la ka­le­me al­dı. Es­ki ya­şan­tı­nın ka­lın­tı­la­rı­nı, si­lin­mek­te olan tö­re­le­ri ve in­san tip­le­ri­ni, “kibar ta­ba­ka”nın mad­di ve ma­ne­vi düş­kün­lük­le­ri­ni iş­le­di. II. Meş­ru­ti­yet’in ila­nın­dan II. Ab­dül­ha­mid’in taht­tan in­di­ri­li­şi­ne de­ğin ge­çen top­lum­sal ve si­ya­sal olay­la­rı ele alan Sul­tan Ha­mid Dü­şer­ken, ba­şa­rı­lı bir ta­rih­sel ro­man ör­ne­ği sa­yıl­mak­ta­dır. Ya­pıt 1976 yı­lın­da Ke­mal Be­kir ta­ra­fın­dan Düşüş adıy­la oyun­laş­tı­rıl­dı. Ya­za­rın bü­tün öy­kü­le­ri M. Ka­ya­han Öz­gül ve Vahide Bilgi ta­ra­fın­dan üç cilt­te (Sa­n’at­kâr­lar, Kır­mı­zı ve Si­yah, Eve Dü­şen Yıldı­rım), oyun­la­rı da Ra­şit Ça­vaş ta­ra­fın­dan bir cilt­te (Bü­tün Oyun­la­rı) top­lan­mış­tır. Anı­la­rı­nı top­la­dı­ğı Es­ki Za­man Ka­dın­la­rı Ara­sın­da ve ne­gatif kah­ra­man­lı ro­ma­nı Kıs­kan­mak da önem­li ki­tap­la­rı ara­sın­da­dır. Na­hid Sır­rı Örik’in bü­tün eser­le­ri, Oğ­lak Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan vâ­ris­le­ri­nin özel iz­niy­le kül­li­yat ola­rak ya­yım­lan­mak­tadır.

Yazarın Kitapları

Bütün Oyunları

Nahid Sırrı Örik

Kıskanmak

Nahid Sırrı Örik

Tersine Giden Yol

Nahid Sırrı Örik

Yıldız Olmak Kolay mı?

Nahid Sırrı Örik

Kırmızı ve Siyah

Nahid Sırrı Örik

San'atkârlar

Nahid Sırrı Örik

Kozmopolitler

Nahid Sırrı Örik

Sultan Hamid Düşerken

Nahid Sırrı Örik