• Vikas

Vikas Swarup

Al­la­ha­bad’da bir avu­kat­lar ai­le­si­nin içinde do­ğan ya­zar, Al­la­ha­bad Üni­ver­si­tesi’n­de mo­dern ta­rih, psi­ko­lo­ji ve Fel­se­fe oku­du. Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler ve de­ği­şik kül­tür­le­re olan il­gi­si ne­de­niy­le Dı­şiş­le­ri’ne gir­di. Dip­lo­ma­tik ka­ri­ye­rin­de Tür­ki­ye, ABD, Eti­yop­ya ve İngil­te­re gi­bi ül­ke­ler­de gö­rev al­dı. Şu sı­ra­lar­da Ye­ni Del­hi’de Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nda Hin­dis­tan-Pa­kis­tan İliş­ki­le­ri Departmanı’nda direk­tör olarak çalış­mak­tadır. Oğlak Yayınları tarafından yayımlanan ve yazarın ilk romanı olan Kim Bir Mil­yar Kazan­mak İs­ter? aynı zamanda Slumdog Millionaire adıyla sinemaya aktarılmış ve sekiz dalda Oscar ödülü almıştır.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%40