Nilüfer Kuyaş

Ni­lü­fer Ku­yaş İs­tan­bul’da doğ­du. Ro­bert Ko­lej me­zu­nu. ABD’de Wel­les­ley Col­le­ge’den fel­se­fe li­san­sı, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si’nden sos­yal psi­ko­lo­ji mas­te­ri al­dı. Bir sü­re İn­gil­te­re’de dok­to­ra ça­lış­ma­sı yap­tı. 1982-1993 yıl­la­rın­da Lond­ra’da BBC Türk­çe Ya­yın­la­rı’nda ya­pım­cı ve su­nu­cuy­du.

Mil­li­yet ga­ze­te­sin­de “En­te­lek­tü­el Ba­kış” say­fa­sı­nın edi­tö­rü ve ya­zar ola­rak ça­lış­tı; üç yıl sü­rey­le NTV’de ya­yın­la­dı­ğı “Kri­tik” ad­lı sa­nat kül­tür prog­ra­mı­na 1997’de Rad­yo Te­le­viz­yon Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği’nin Te­le­viz­yon Ödü­lü ve­ril­di. Te­le­viz­yon ga­ze­te­ci­si Tay­fun Er­tan’la ev­li.

2000 yı­lın­dan beri yal­nız­ca ede­bi­yat­la uğ­ra­şı­yor. İlk ki­ta­bı Baş­ka Ha­yat­lar, 2004 Me­met Fu­at De­ne­me Ödü­lü’nü ka­zan­dı.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%40
Yeni Baştan
Nilüfer Kuyaş

%40
₺44,00
₺26,40