Ahmet Haşim

Mo­dern Türk şi­iri­nin ku­ru­cu­la­rın­dan­dır. An­ne­si­nin ölü­mü üze­ri­ne ba­ba­sıy­la bir­lik­te İs­tan­bul’a gel­di. Öğ­ret­men­li­ğe ata­nın­ca baş­la­dı­ğı hu­kuk öğ­re­ni­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı. Öğ­ret­men­lik­ten ban­ka me­mur­lu­ğu­na ve kö­şe ya­zar­lı­ğı­na (Ak­şam ga­ze­te­sin­de) ka­dar çok sa­yı­da fark­lı alan ve ku­rum­da ça­lış­tı. 1909 yı­lın­da Fec­ri­âti top­lu­lu­ğu­na ka­tıl­dı.
Ah­met Ha­şim’in şi­ir­le­rin­de Ab­dül­hak Hâ­mid, Ce­nab Şe­ha­bed­din ve ho­ca­sı da olan Tev­fik Fik­ret’in et­ki­le­ri gö­rü­lür. Ay­rı­ca (özel­lik­le ilk dö­nem) şi­ir­le­rin­de Fran­sız sim­ge­ci­le­ri­nin, özel­lik­le de Rég­ni­er’nin et­ki­le­ri ol­duk­ça kuv­vet­li­dir. Şi­ir­le­rin­de aşk ve ta­bi­at te­ma­la­rı­nı iş­le­miş, aruz vez­ni­ni us­ta­lık­la kul­lan­mış­tır. Şi­ir­le­ri, ge­nel ola­rak, bi­rey üze­rin­de yo­ğun­la­şır, “dar ama son­suz de­rin­lik­te bir ku­yu gi­bi”dir. Ona gö­re şa­ir, ne bir ha­ki­kat ha­ber­ci­si­dir ne gü­zel ko­nuş­ma­yı sa­nat ha­li­ne ge­tir­miş bir ki­şi­dir ne de ya­sa ko­yu­cu­dur. Şa­irin di­li mü­zik­le söz arasın­da, müziğe daha yakın bir dil­dir. An­lamını bul­mak için şiiri deş­mek, eti için bül­bülü öl­dür­mek gibidir. Şiir­de önem­li olan söz­cüğün an­lamı değil, şiir için­deki söy­leniş değeridir.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%30
%30
Bize Göre
Ahmet Haşim

%30
₺200,00
₺140,00