M. Turhan Tan

Asıl adı Meh­met Sa­mih Fet­hi’dir. I. Ab­dül­ha­mid’in kı­zı Hi­be­tul­lah Sul­tan’la ev­le­nen Ala­üd­din Pa­şa’nın to­run­la­rın­dan, Si­vas eş­ra­fı Ah­met Fet­hi Bey’in oğ­lu­dur. 1885 (1886?) yı­lın­da Di­yar­ba­kır’da doğ­du. Li­se­yi Gü­mül­ci­ne’de ve İs­tan­bul Ve­fa İda­di­si’nde oku­du. Ba­ba­sın­dan Arap­ça ve Fars­ça öğ­ren­di. Ba­ba­sı ölün­ce dön­dü­ğü Si­vas’tan hu­kuk oku­mak üze­re 1902’de İs­tan­bul’a git­ti.

Kü­çük ka­lem ça­lış­ma­la­rı yap­tı­ğı bu yıl­lar­da dö­ne­mi­nin genç ku­şak şa­ir ve ya­zar­la­rıy­la ar­ka­daş­lık yap­tı. Ya­zı ya­zan­la­rın ba­şı­na çe­şit­li so­run­lar açı­lın­ca 1905’te Si­vas’a bir ke­re da­ha dö­ne­rek ora­da gö­rev al­dı. Öğ­ret­men­lik yap­tı. Bu­ra­da ken­di­si­ni hi­ma­ye­si al­tı­na alan Re­şit Akif Pa­şa’yla İs­tan­bul ve Mı­sır’a git­ti. 1909 yı­lın­da I. Be­le­di­ye Da­ire­si Mu­ha­se­be Baş­kâ­ti­bi, 1911’de Üs­küp Li­se­si Ede­bi­yat Öğ­ret­me­ni ol­du, kı­sa bir sü­re son­ra İs­tan­bul’a dö­ne­rek S. im­za­sıy­la Tas­vir-i Ef­kâr, Ter­cü­man-ı Ha­ki­kat’ta, Bed­ret­tin Müm­taz adıy­la Ser­vet-i Fü­nun’da ya­zı­lar yaz­dı. Bu ara­da Sam­sun, Amas­ya tah­ri­rat mü­dür­lük­le­rin­de, Re­ma­di­ye, Yal­vaç kay­ma­kam­lık­la­rın­da, Ço­rum, Kay­se­ri, Üs­kü­dar mu­ta­sar­rıf­lık­la­rın­da bu­lun­du. Si­vas Kong­re­si’ne, ar­dın­dan Si­vas Mil­let­ve­ki­li ola­rak I. BMM’ne ka­tıl­dı. Yö­ne­ti­ci kad­roy­la uyu­şa­ma­dı­ğı için ha­ya­tı­nı yaz­dı­ğı ya­zı ve ki­tap­lar­la ka­zan­ma­ya baş­la­dı.

M. Tur­han Tan im­za­sı­nı ilk kez Son Sa­at ga­ze­te­sin­de kul­lan­dı. Ha­yat An­sik­lo­pe­di­si’nde M. S. im­za­sıy­la ta­rih ve ede­bi­yat ko­nu­la­rın­da ya­zı­lar yaz­dı. He­men he­men hep­si ta­ri­hi alan­lar­da ol­mak üze­re, yak­la­şık ya­rı­sı ga­ze­te say­faların­da kalarak kitap­laş­mamış 40’a yakın roman yaz­dı. Bu kitap­ların bir kıs­mı, Yunan­ca’ya, Fran­sız­ca’ya ve Al­man­ca’ya çev­ril­miş­tir. 24 Aralık 1939 yılın­da ölen M. Tur­han Tan’ın ta­ri­hi ro­man­la­rı, Po­pü­ler Ta­rih Ro­man­la­rı için­de ya­yım­lan­mak­tadır.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%40
Cem Sultan
M. Turhan Tan

%40
₺48,00
₺28,80


%40
Cengiz Han
M. Turhan Tan

%40
₺46,00
₺27,60


%40
Hurrem Sultan
M. Turhan Tan

%40
₺38,00
₺22,80


%40
Safiye Sultan
M. Turhan Tan

%40
₺44,00
₺26,40