• Zerrin

Zerrin İren Boynudelik

OD­TÜ Eği­tim Fa­kül­te­si’nde Sos­yal Bi­lim­ler/ Fel­se­fe, ar­dın­dan MSÜ Ar­ke­olo­ji ve Sa­nat Ta­ri­hi bö­lüm­le­rin­de öğre­nim gör­dü. İTÜ Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Sa­nat Ta­ri­hi Bö­lü­mü’nde dok­to­ra­sı­nı ta­mam­la­dı. Bir dö­nem ya­yın­cı­lık sek­tö­rün­de, bir dö­nem Ata­türk Kü­tüp­ha­ne­si’nde, bir süre de film ya­pım­cı­lı­ğın­da ça­lış­tı. 1998 yı­lın­dan bu ya­na YTÜ Sa­nat ve Ta­sa­rım Fa­kül­te­si’nde öğ­re­tim üye­si. Ada­te­pe Taş­mek­tep Se­mi­ner­le­ri’nin ve Ada­te­pe Zey­tin­ya­ğı Mü­ze­si’nin ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da­dır.

Yazarın Kitapları

Zeytin Kitabı

Zerrin İren Boynudelik