• Candan

Candan Turhan

1969’da İs­tan­bul’da doğ­du. Kim­ya mü­hen­dis­li­ği ve iş­let­me oku­duk­tan son­ra İs­tan­bul’da bir sü­re ga­ze­te­ci­lik yap­tı, bir sü­re de ka­fe-res­to­ran iş­let­ti. 2003 yı­lın­dan bu ya­na Ege’nin bir dağ kö­yün­de kö­pek­le­riy­le bir­lik­te hu­zur için­de ya­şı­yor ve yaz­mak­la iş­ti­gal edi­yor.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%40