• Clive

Clive Barker

İn­gi­liz ya­zar, yö­net­men, res­sam ve ya­pım­cı.


Li­ver­po­ol­lu olan Bar­ker genç­lik yıl­la­rın­da ti­yat­ro oyun­la­rı yaz­ma­ya başla­dı. Li­ver­po­ol’da bir ti­yat­ro gru­buy­la iki yıl ça­lış­tık­tan son­ra 21 yaşın­da Lond­ra’ya ta­şın­dı ve son­ra­ki se­kiz yı­lı sos­yal yar­dım­la ge­çir­di. Her gün ken­di­si için ya­zı­yor ve re­sim ya­pı­yor­du. Ken­di ti­yat­ro gru­bu için yaz­dı­ğı oyun­lar­la adı­nı du­yur­ma­ya baş­la­dı. Edin­burg Fes­ti­va­li’nde sah­ne­le­di­ği The His­tory of the De­vil (Şey­ta­nın Ta­ri­hi) ol­duk­ça ba­şa­rı­lı iki se­zon ge­çir­di.


Kor­ku ede­bi­ya­tın­da bir dev­rim ya­ra­ta­cak hi­kâ­ye­le­ri­nin top­lan­dı­ğı Bo­oks of Blo­od’ın (Kan Ki­tap­la­rı, Ma­ce­ra­pe­rest Ki­tap­lar) ilk üç cil­di­ni 8 ay­lık bir za­man di­li­mi bo­yun­ca ak­şam­la­rı ve haf­ta ­son­la­rı yaz­dı. Bu ilk bü­yük ba­şa­rı­sı­nı, 1985’te Fa­ust­va­ri, gör­kem­li bir ro­man iz­le­di: Dam­na­ti­on Game (La­net­len­me Oyu­nu, Ma­ce­ra­pe­rest Ki­tap­lar, 2000).


1987’de cin­sel bir alt-me­ti­ne da­ya­nan, son de­re­ce kan­lı, sa­do­ma­zo­şist eği­lim­li Hell­ra­iser’ın se­na­rist­li­ği­ni ve yö­net­men­li­ği­ni üst­len­di. Film, Barker’ın The Hell Bo­und He­art ad­lı kı­sa ro­ma­nı­nın ser­best uyar­la­ma­sıy­dı. Şey­ta­ni İğ­ne­ka­fa ka­rak­te­rin­de ger­çek bir kor­ku iko­nu ya­rat­ma­yı ba­şar­dı ve fil­min, bu­gü­ne dek, se­nar­yo­su­nu ar­ka­da­şı Pe­ter Ar­kins’ın yaz­dı­ğı üç de­vam fil­mi çe­kil­di. Bar­ker yö­net­men­li­ğe ve se­na­rist­li­ğe Ca­bal ad­lı kı­sa ro­ma­nı­na da­ya­nan Nightb­re­ed (1990) ve The Last Il­lu­si­on ad­lı hi­kâ­ye­sin­den uyar­la­dı­ğı Lord of Il­lu­si­ons’la de­vam et­ti.


We­ave­world (1987), Ca­bal (1988, Ka­bal, Ma­ce­ra­pe­rest Ki­tap­lar, 2000), The Gre­at and Sec­ret Show: The First Bo­ok of the Art (1989, Muh­te­şem Giz­li Gös­te­ri: Sa­nat’ın Birinci Ki­ta­bı, Ma­ce­ra­pe­rest Ki­tap­lar, 2010) Ima­ji­ca (1991), The Thi­ef of Al­ways (1992, Za­man Hır­sı­zı, 1999), Evervil­le: The Se­cond Bo­ok of the Art (1994, Eze­lis­tan: Sa­nat’ın İkin­ci Ki­ta­bı, Ma­ce­ra­pe­rest Ki­tap­lar, 2010) Sac­ra­ment (1996, Kut­san­ma Ayini, Ma­ce­ra­pe­rest Ki­tap­lar, 2001) ve Ga­li­lee (1998, Ga­li­lee, Ma­ce­rape­rest Ki­tap­lar, 2000) hep­si de EPİK FAN­TE­Zİ tü­rün­de ya­zıl­mış, bol­ca kor­ku öğe­siy­le bes­len­miş ro­man­lar­dır. AL­TER­NA­TİF DÜN­YA­LAR ya da BAŞ­KA DÜN­YA­LAR’ı (“fark­lı” bir ger­çek­lik üze­ri­ne ku­ru­lu dün­ya­lar) anlat­tı­ğı bu ro­man­la­rın­da gi­de­rek kor­ku tü­rü­nün süs­le­me­le­rin­den kurtu­la­rak fan­tas­tik ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı kav­ra­ma yak­la­şır. Son ro­manların­da giz­li boyut ve fizik­sel dönüşüm temalarına olan eğilimi ön plana çıkar.


Bar­ker 1991’den beri Beverly Hills’de yaşamaktadır.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%40
Ezelistan
Clive Barker

%40
₺46,00
₺27,60


%40
Kabal
Clive Barker

%40
₺36,00
₺21,60


%40