• Lawrence

Lawrence Block

Ame­ri­ka­lı po­li­si­ye ro­man ve öy­kü ya­za­rı. Buf­fa­lo, New York do­ğum­lu Block ya­rat­tı­ğı il­ginç ka­rak­ter­ler­le, mi­zah un­su­ru­nu us­ta­lık­lı kul­la­nı­şıy­la dik­kat çek­ti.

Ya­za­rın el­li­ye ya­kın ki­ta­bı var­dır. İlk ya­rat­tı­ğı kah­ra­man­lar­dan uy­ku­suz ca­sus Evan Tan­ner di­zi­si­nin ilk ki­ta­bı 1966’da ya­yım­lan­dı: The Spy Who Co­uldn’t Sle­ep. Bir di­ğer kah­ra­ma­nı Chip Har­ri­son dört ki­tap­ta yer alır. Pro­fes­yo­nel hır­sız Ber­nie Rho­den­barr’ın yer al­dı­ğı di­zi, Burg­lars Can’t Be Cho­osers-1977 (Um­du­ğu­nu De­ğil Bul­du­ğu­nu Yi­yen Hır­sız) ile baş­la­dı.

New York­lu özel de­tek­tif Matt­hew Scud­der’ın ma­ce­ra­la­rı­nın yer al­dı­ğı di­zi­si ise di­ğer di­zi­le­re gö­re da­ha karan­lık ve sert­tir. Block’un geçmişte yaşadığı alkolle ilgili sorunlar onu Scudder’ı da aynı sorunun üstesinden gelmeye çalışan bir detektif olarak çizmeye itmiştir. Di­zi­nin ilk üç ki­ta­bı In the Midst of De­ath-1976 (Ölü­mün Or­ta­sın­da), The Sins of the Fat­hers-1976 (Ba­ba­la­rın Gü­nah­la­rı) ve Ti­me to Mur­der and Cre­ate’ten (Ci­na­yet ve Ya­rat­ma Za­ma­nı) son­ra A Dan­ce At the Sla­ugh­ter­ho­use- 1991 (Mez­ba­ha­da Dans) yaza­ra Ed­gar ödü­lü­nü ka­zan­dır­dı. Block, Ame­ri­kan Po­li­si­ye Ya­zar­la­rı Bü­yü­kus­ta ödü­lü­nün de sa­hi­bi­dir.

Block eşi Lynne ile halen New York’ta yaşıyor.
Yazarın Oğlak'taki Kitapları

%30
%30
Büyük Kasaba
Lawrence Block

%30
₺180,00
₺126,00