Zeynep Rade
+
Zeynep Rade

İstanbul’da doğdu. İşletme eğitiminden sonra Karşılaştırmalı Edebiyat dalında lisansüstü eğitimini tamamladı. Tezini, “İngiliz ve Türk Polisiyesinde Yardımcı Detektifler” üzerine yazdı. Öykü ve makaleleri; Cin Ayşe fanzin, Bugünden Edebiyat, Sözcükler, Amargi, Kitapçı, Lacivert ve Öykü Gazetesi’nde ... devamı 

Zeynep Kerman
+
Zeynep Kerman

... devamı 

Zerrin İren Boynudelik
+
Zerrin İren Boynudelik

OD­TÜ Eği­tim Fa­kül­te­si’nde Sos­yal Bi­lim­ler/ Fel­se­fe, ar­dın­dan MSÜ Ar­ke­olo­ji ve Sa­nat Ta­ri­hi bö­lüm­le­rin­de öğre­nim gör­dü. İTÜ Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Sa­nat Ta­ri­hi Bö­lü­mü’nde dok­to­ra­sı­nı ta­mam­la­dı. Bir dö­nem ya­yın­cı­lık sek­tö­rün­de, bir dö­nem Ata­türk Kü­tüp­ha­ ... devamı