Mustafa Türker Erşen
+
Mustafa Türker Erşen

1975 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1997’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’nı “Gençlik Altkültürlerinin Toplumsal İletişim’deki Yeri” başlıklı teziyle 2001’de tamamladı. 1997’den beri keşif ve co ... devamı 

Mustafa Kemal Atatürk
+
Mustafa Kemal Atatürk

... devamı 

Murat Kınıkoğlu
+
Murat Kınıkoğlu

1955 yılında Malatya’da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede 1984 yılında iç hastalıkları, 1986 yılında kardiyoloji üst ihtisasını tamamladı. Evli ve iki çocuğu olan yazar, serbest hekimlik yapmanın dışında “sağlık ve uzun yaşam” konularında çeşitli g ... devamı 

Murat Aslan
+
Murat Aslan

1977 yılında Balıkesir’de doğdu. 1995 yılında Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Antalya’da çeşitli beş yıldızlı otellerde ve sırasıyla Divan Hotel ile Four Seasons Hotel’de çalıştı. 2001 yılında İstanbul Doors Restaurant Group’a Executive Chef olarak başladı. Yaklaşık üç yıl ça ... devamı 

Mithat Cemal Kuntay
+
Mithat Cemal Kuntay

1885’te İstanbul’da doğdu. Vefa İdadi’sini ve Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Hukuk Mektebi’nde idare hukuku dersleri verdi. Adalet Bakanlığı’na bağlı çeşitli kuruluşlarda çalıştı. İlk şiiri “Elhamra”, Resimli Kitap’ta yayımlanan Mithat Cemal, daha sonra, II. Meşrutiyet döneminde çeşitli dergilerde yay ... devamı 

Melek Hanım
+
Melek Hanım

Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan ve bir sadrazamın yıllarca eşi olan Melek Hanım, aslen Fransız kökenlidir. Anılarını yazan ilk Osmanlı kadını sayılabilir. Genç yaşka bir doktorla evlendi ve bir süre sonra boşanarak Paris'e gitti. Burada Kıbrıslı ile tanışarak onunla İstanbul'da evlendi. Hayatının ... devamı 

Mehmet Ö. Alkan
+
Mehmet Ö. Alkan

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’ndaki görevine devam etmekte ve aynı zamanda Tarih Vakfı başkanlığını yürütmektedir ... devamı 

Meaghan Delahunt
+
Meaghan Delahunt

Mel­bo­ur­ne do­ğum­lu ya­zar Me­agan De­la­hunt Edin­burgh’da ya­şa­mak­ta­dır. 1997’de Fla­min­go/HQ Aust­ra­lia Na­ti­onal kı­sa hi­kâ­ye ödü­lü­nü al­dı, şu sı­ra­lar ikin­ci romanı üzerin­de çalış­mak­tadır. ... devamı 

Matthew Hart
+
Matthew Hart

Ga­ze­te­ci ve ya­zar olan Matt­hew Hart ay­nı za­man­da ay­lık Ra­pa­port Di­amond Re­port’un mu­ha­bir­le­rin­den­dir. El­mas üze­ri­ne yaz­dı­ğı ya­zı­lar The At­lan­tic Monthly ve The Fi­nan­ci­al Post’da ya­yım­lan­mış­tır. Ga­ze­te, der­gi te­le­viz­yon ve si­ne­ma için ya­zar­lık yap­mış­tır. ... devamı 

Marquis De Sade
+
Marquis De Sade

(1740 - 1814) Asıl adı Sa­de Kon­tu Do­na­ti­en-Alp­hon­se-Fran­ço­is. Ero­tik ya­pıt­la­rıy­la sa­dizm te­ri­mi­ne adı­nı ve­ren Fran­sız ya­zar­dır. La­net­li ya­zar­la­rın (ec­ri­va­ins ma­udits) il­ki sa­yıl­mak­ta­dır. Ya­pıt­la­rın­da, suç iş­le­me­ye ne­den ol­sa bi­le bü­tün gü­dü­le­rin ... devamı 

Mahmut Boynudelik
+
Mahmut Boynudelik

AÜ Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si’nde Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. Öğ­ren­ci­lik gün­le­rin­den iti­ba­ren tu­rist reh­ber­li­ği ya­par­ken Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın pek çok böl­ge­si­ni do­laş­tı, fark­lı kül­tür­le­ri ta­nı­ma fır­sa­tı bul­du. Bir me­rak ola­rak baş­la ... devamı 

M. Turhan Tan
+
M. Turhan Tan

Asıl adı Meh­met Sa­mih Fet­hi’dir. I. Ab­dül­ha­mid’in kı­zı Hi­be­tul­lah Sul­tan’la ev­le­nen Ala­üd­din Pa­şa’nın to­run­la­rın­dan, Si­vas eş­ra­fı Ah­met Fet­hi Bey’in oğ­lu­dur. 1885 (1886?) yı­lın­da Di­yar­ba­kır’da doğ­du. Li­se­yi Gü­mül­ci­ne’de ve İs­tan­bul Ve­fa İda­di­si’nde oku­du. ... devamı