Lucy M. J. Garnett
+
Lucy M. J. Garnett

(1849-1934) Garnett, Ottoman Wonder Tales (Osmanlı Peri Masalları), Turkish Life in Town and Country (Şehirde ve Kırda Türk Hayatı), Home Life in Turkey (Türkiye'de Ev Hayatı), Mysticism and Magic in Turkey (Türkiye'de Tasavvuf ve Sihir), Turkey of the Ottomans (Osmanlı Türkiyesi) ve Türkiye'nin Ka ... devamı 

Lisa Huang Fleischman
+
Lisa Huang Fleischman

Çinli bir anne ve Amerikalı babadan Tayvan’da doğdu. Ailesi ABD’ye yerleşene kadar çocukluğunu Asya ve Afrika’da geçirdi. Berkley’deki California Üniversitesi’ne ve Columbia Hukuk Fakültesi’ne gitti. 1989’da Çin’i ziyaret ettiği sırada Tiananmen Meydanı’ndaki gösterilere katıldı. New York’ta savcılı ... devamı 

Lilian Jackson Braun
+
Lilian Jackson Braun

1980’lerde kitabevi raflarını istila eden kedi kahramanlı polisiyelerin anası kabul edilen Lillian Jackson Braun yazarlık yaşamına dolaylı bir biçimde başladı. On beş yaşında büyük mağazalardan birine reklamlarında kullanabilecekleri dizeler yazmayı önerdi. Dizelerini satamadı ama metin yazarı olara ... devamı 

Lee Child
+
Lee Child

1954’de İn­gil­te­re’de Co­vertry’de doğ­du. Shef­fi­eld’de hu­kuk oku­du. Kı­sa bir dö­nem ti­yat­ro ça­lış­ma­la­rın­dan son­ra Manc­hes­ter’de Gra­na­da Te­le­viz­yon Şir­ke­ti’ne gir­di. İn­gi­liz te­le­viz­yo­nu­nun “al­tın ça­ğı”nı ya­şa­dı­ğı yıl­lar­da, Bri­des­he­ad Re­vi­si­ted, The Je­wel ... devamı 

Lawrence Block
+
Lawrence Block

Ame­ri­ka­lı po­li­si­ye ro­man ve öy­kü ya­za­rı. Buf­fa­lo, New York do­ğum­lu Block ya­rat­tı­ğı il­ginç ka­rak­ter­ler­le, mi­zah un­su­ru­nu us­ta­lık­lı kul­la­nı­şıy­la dik­kat çek­ti. Ya­za­rın el­li­ye ya­kın ki­ta­bı var­dır. İlk ya­rat­tı­ğı kah­ra­man­lar­dan uy­ku­suz ca­sus Evan Tan­ne ... devamı 

Latife Mardin
+
Latife Mardin

İs­tan­bul’da do­ğan Lâ­ti­fe Mar­din, Şiş­li Te­rak­ki İl­ko­ku­lu’na ve da­ha son­ra İn­gi­liz Kız Li­se­si ve Ame­ri­kan Kız Ko­le­ji’ne de­vam et­ti. Lâ­ti­fe Mar­din, Türk Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ve De­niz­bank ku­ru­cu­su Yu­suf Zi­ya Öniş ile İs­tan­bul Yar­dım­se­ver­ler Der­ne­ği es­ki baş­ ... devamı 

Lale Tara
+
Lale Tara

Fotoğraf sanatçısı Lale Tara 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Genç yaşta hayallerini de yanına alarak İstanbul'dan ayrılsa da bir süre sonra doğduğu ve büyüdüğü şehre geri döndü. Lale Tara halen tutkuyla bağlı olduğu İstanbul'da yaşamakta ve üretmeye devam etmektedir. ... devamı