Nahid Sırrı Örik
+
Nahid Sırrı Örik

Mek­teb-i Sul­ta­ni’de (Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si) okur­ken öğ­re­ni­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı. Ken­di ken­di­ni ye­tiş­tir­di. 1915-1928 yıl­la­rı ara­sın­da Tif ... devamı 

Namık Kemal
+
Namık Kemal

Os­man­lı şa­ir ve ya­zar. Türk mil­li­yet­çi ha­re­ke­ti­ni ve Jön Türk­le­r’i et­ki­le­miş, Türk ede­bi­ya­tı­nın Ba­tı­lı­laş­ma­sı­na önem­li kat­kı­sı ol­m ... devamı 

Nazif Bağrıaçık
+
Nazif Bağrıaçık

Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık 1949 yılında İstanbul Üniversitesi'ne girdi. 1956'da aynı üniversitenin Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Enstitüsü'nde asistan oldu. 196 ... devamı 

Necdet Sakaoğlu
+
Necdet Sakaoğlu

Araş­tır­ma­cı ya­zar Nec­det Sa­ka­oğ­lu 1939 yı­lın­da Div­ri­ği’de doğ­du. Ye­rel ta­rih, kent ta­ri­hi, Sel­çuk­lu, Os­man­lı ve eği­tim ta­rih­le­ri ko­nu­ ... devamı 

Nejat Yentürk
+
Nejat Yentürk

Koleksiyoncu ve araştırmacı. 1964 İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gastronomi tarihi, kozmetoloji tarihi ve İzmir kent tarihi üzer ... devamı 

Nevin Halıcı
+
Nevin Halıcı

Nevin Halıcı Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da yaptı. 1970-75 yıllarında Ankara Gazi Üniversitesi’nde Ev Ekonomisi Beslenme okudu. 1991’de Selçuk ... devamı 

Niccolò Machiavelli
+
Niccolò Machiavelli

İtal­yan ta­rih­çi, po­li­ti­ka ve as­ker­lik ku­ram­cı­sı, oyun ya­za­rı ve dip­lo­mat Mac­hi­avel­li, Flo­ran­sa’da doğ­du. Ai­le­si, Flo­ran­sa’nın en zen­gi ... devamı 

Nilüfer Altınel
+
Nilüfer Altınel

... devamı 

Nilüfer Kuyaş
+
Nilüfer Kuyaş

Ni­lü­fer Ku­yaş İs­tan­bul’da doğ­du. Ro­bert Ko­lej me­zu­nu. ABD’de Wel­les­ley Col­le­ge’den fel­se­fe li­san­sı, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si’nden sos­yal ... devamı 

Nuray Atacık
+
Nuray Atacık

1967 İstanbul doğumlu. İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu. Yirmi beş yıl yurtiçi ve yurtdışında projelerde görev aldı; edebiyat hep yanındaydı. Sadece yokluğunda ... devamı