Nuray Atacık
+
Nuray Atacık

1967 İstanbul doğumlu. İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu. Yirmi beş yıl yurtiçi ve yurtdışında projelerde görev aldı; edebiyat hep yanındaydı. Sadece yokluğunda fark edilen elektrikle uğraşırken, insandaki gerilimin kaynağına, direncin dayanıklılığına ve akımın duygusal şiddetine merak sardı. Aradığı ... devamı 

Nilüfer Kuyaş
+
Nilüfer Kuyaş

Ni­lü­fer Ku­yaş İs­tan­bul’da doğ­du. Ro­bert Ko­lej me­zu­nu. ABD’de Wel­les­ley Col­le­ge’den fel­se­fe li­san­sı, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si’nden sos­yal psi­ko­lo­ji mas­te­ri al­dı. Bir sü­re İn­gil­te­re’de dok­to­ra ça­lış­ma­sı yap­tı. 1982-1993 yıl­la­rın­da Lond­ra’da BBC Türk­çe Ya­yın ... devamı 

Niccolò Machiavelli
+
Niccolò Machiavelli

İtal­yan ta­rih­çi, po­li­ti­ka ve as­ker­lik ku­ram­cı­sı, oyun ya­za­rı ve dip­lo­mat Mac­hi­avel­li, Flo­ran­sa’da doğ­du. Ai­le­si, Flo­ran­sa’nın en zen­gin ve en seç­kin ai­le­le­ri­nin ara­sın­da sa­yı­lı­yor­du. Hu­kuk dok­to­ru olan ba­ba­sı ai­le­nin en yok­sul üye­le­rin­den bi­riy­di. Bo ... devamı 

Nevin Halıcı
+
Nevin Halıcı

Nevin Halıcı Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da yaptı. 1970-75 yıllarında Ankara Gazi Üniversitesi’nde Ev Ekonomisi Beslenme okudu. 1991’de Selçuk Üniversitesi’nde yüksek lisans, 1997’de Gazi Üniversitesi’nde doktora programlarını tamamladı. Geleneksel Konya Yemekleri (1979), Ege Böl ... devamı 

Nejat Yentürk
+
Nejat Yentürk

Koleksiyoncu ve araştırmacı. 1964 İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gastronomi tarihi, kozmetoloji tarihi ve İzmir kent tarihi üzerine çalışıyor. Çalışma alanlarının aynı zamanda koleksiyoncusu. Koleksiyonlarıyla ülke içinde ve dışında açılan birçok sergide katılımcı o ... devamı 

Necdet Sakaoğlu
+
Necdet Sakaoğlu

Araş­tır­ma­cı ya­zar Nec­det Sa­ka­oğ­lu 1939 yı­lın­da Div­ri­ği’de doğ­du. Ye­rel ta­rih, kent ta­ri­hi, Sel­çuk­lu, Os­man­lı ve eği­tim ta­rih­le­ri ko­nu­la­rın­da ça­lış­ma­la­rı olan ya­za­rın ya­yım­lan­mış eser­le­ri, Türk Ana­do­lu’da Men­gü­ce­ko­ğul­la­rı (1971, Ali Na­ci Ka­ra­can Ar­m ... devamı 

Nazif Bağrıaçık
+
Nazif Bağrıaçık

Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık 1949 yılında İstanbul Üniversitesi'ne girdi. 1956'da aynı üniversitenin Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Enstitüsü'nde asistan oldu. 1964 yılında halen Onursal Başkan görevini üstlendiği Türk Diabet Cemiyeti'ne katıldı. Ülke sathındaki ilk şeker hastalığı ve şişmanlık tarama ... devamı 

Namık Kemal
+
Namık Kemal

Os­man­lı şa­ir ve ya­zar. Türk mil­li­yet­çi ha­re­ke­ti­ni ve Jön Türk­le­r’i et­ki­le­miş, Türk ede­bi­ya­tı­nın Ba­tı­lı­laş­ma­sı­na önem­li kat­kı­sı ol­muş­tur. Ço­cuk­lu­ğu­nu de­de­si­nin ya­nın­da Ana­do­lu ve Ru­me­li’nin çe­şit­li kent­le­rin­de ge­çir­di. Özel ders­ler ala­rak Arap­ç ... devamı 

Nahid Sırrı Örik
+
Nahid Sırrı Örik

Mek­teb-i Sul­ta­ni’de (Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si) okur­ken öğ­re­ni­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı. Ken­di ken­di­ni ye­tiş­tir­di. 1915-1928 yıl­la­rı ara­sın­da Tif­lis, Ber­lin, Paris, Vi­ya­na, Ro­ma, Ko­pen­hag gi­bi şe­hir­ler­de ya­şa­dı. Tür­ki­ye’ye dön­dük­ten son­ra Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­sin­d ... devamı