Suzanne Romaine
+
Suzanne Romaine

Ox­ford Üni­ver­si­te­si Mer­ton kür­sü­sün­de İn­gi­liz di­li pro­fe­sö­rü­dür. Suzanne Romaine’nin Lan­gu­age Edu­ca­ti­on and De­ve­lop­ment: Ur­ban and Ru­ral Tok Pi­sin in Pa­pua New Gu­inea ve Lan­gu­age in So­ci­ety: An Int­ro­duc­ti­on to So­ci­olin­gu­is­tics adında iki kitabı bulunmaktadır ... devamı 

Suphi Varım
+
Suphi Varım

Eskiden profesyonel yönetici ve ekonomi doktoralı öğretim üyesiydi. Artık suç romanları yazıyor. Thule Büyücüsü adlı casusluk romanıyla polisiye dünyasına adım attı. Bu yapıtı “Simirna Üçlemesi”nin Düello, Kâbus ve Gölge romanları izledi. Karanlıkta İki Ceset romanı, “Dünya Kitap 2014 En İyi Tel ... devamı 

Stephen Mitchell
+
Stephen Mitchell

1943 yılında Brooklyn, New York’ta doğdu. Amherst College, Paris Üniversitesi ve Yale Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Şiir yazdı, çeviriler yaptı ve antolojiler hazırladı. Stephen Mitchell, yazar Byron Katie ile evlidir. ... devamı 

Stendhal
+
Stendhal

Asıl adı Marie-Henri Beyle'dir.23 Ocak 1783'de Grenoble'da doğdu. Vercorlu eski bir aileden gelen babası Chérubin-Joseph Beyle, Dauphiné parlamentosunda avukattı. Çeşitli ülkelerde gittiği salonlarda kadınlar aykırı düşünceleri sebebiyle ona çılgınca aşık oldular. Bu arada birbiri ardına romanlar ... devamı 

Soseki Natsume
+
Soseki Natsume

9 Şu­bat 1867 yı­lın­da Tok­yo’da dün­ya­ya ge­len So­se­ki Nat­su­me, 1874 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da il­ko­ku­la baş­la­dı. 1878’de Da­iic­hi Or­ta­oku­lu’na gir­diy­se de, üç yıl son­ra yı­lın­da an­ne­si­nin ölü­mü­nün ar­dın­dan Nis­ho­uga­kus­ha Özel Oku­lu’na geç­ti ve ora­da Çin­ce öğ­ren­me­ ... devamı 

Siren Tahtakıran
+
Siren Tahtakıran

... devamı 

Simon A. Cole
+
Simon A. Cole

Cor­nell Üni­ver­si­te­si’nde Bi­lim ve Tek­no­lo­ji üze­ri­ne dok­to­ra yap­tı. Şüp­he­li Kim­lik­ler’le So­ci­ety for So­ci­al Stu­di­es of Sci­en­ce ta­ra­fın­dan ve­ri­len 2003 Rac­hel Car­son ödü­lü­nü al­dı. Par­mak iz­le­ri, bi­lim­sel ka­nıt, bi­lim ve hu­kuk üze­ri­ne kon­fe­rans­lar ver­di ... devamı 

Sevinç Uzcan
+
Sevinç Uzcan

1963’te İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi’ni ve ardından İstanbul Üniversitesi’nde Fransızca Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Anneliğinin ilk yıllarında kızlarıyla birlikte pişirdiği kek ve kurabiyelerle pekiştirdiği mutfak sevgisini, ailesi ve dostları için sofralar kurarak sevdikler ... devamı 

Sevim Tanör
+
Sevim Tanör

An­ka­ra Kız Tek­nik Öğ­ret­men Oku­lu’nun Ye­mek ve Ev İda­re­si bö­lü­mün­den me­zun ol­du. Mes­le­ğe, İzmir Cum­hu­ri­yet Kız Mes­lek Li­se­si’nde baş­la­dı ve baş­ta Ma­ni­sa İs­met İnö­nü Kız Ens­ti­tü­sü ol­mak üze­re çe­şit­li il­ler­de öğretmen­lik, An­ka­ra Ma­mak Ak­şam Kız Sa­nat Oku­lu’n ... devamı 

Sevim Gökyıldız
+
Sevim Gökyıldız

Çocukluğu Anadolu’nun çeşitli yörelerinde geçen Sevim Gökyıldız, bu sayede Türk mutfağı yemeklerini geniş bir yelpazede tanıma şansına sahip oldu. Daha sonra, yurtdışı eğitiminin bir bölümünü tamamladığı Belçika ve Fransa’da Fransız mutfağını da yakından öğrendi. 2002-2009 yılları arasında, Frans ... devamı 

Senay Haznedaroğlu
+
Senay Haznedaroğlu

... devamı 

Selin Bağçacı Ünlü
+
Selin Bağçacı Ünlü

1985’te İstanbul’da doğdu. Mutfakla tanışması, altı yaşındayken annesinin pişireceği kurabiyelerin ortasına marmelat dökmek için parmaklarını basmasıyla başladı; sabah erkenden balık haline gidip gelmiş babasıyla karides ayıklayarak devam etti. Büyürken geceleri uyumadan önce roman yerine yemek k ... devamı 

Selim İleri
+
Selim İleri

1949 yılında İstanbul'da doğdu. İÜ Hukuk Fakültesi'nde okudu. Birçok dergi ve gazetede yazıları ve hikâyeleri yayımlandı. Daha sonra romana da ağırlık veren İleri, birçok ödül almıştır. ... devamı 

Selçuk Erez
+
Selçuk Erez

1936 yılında doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesi Presbyterian Tıp Merkezi’nde kadın-doğum, ertesinde de Houston’da Baylor Üniversitesi’nde jinekolojik onkoloji ileri ihtisası yaptı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde profesörlüğe yükselmiş olan Erez, halen Bilgi Ü ... devamı 

Sefa Kaplan
+
Sefa Kaplan

1 Şubat 1956'da doğdu. Bir süre edebiyat ve Türkçe öğretmenliği, ardından, aralarında Nokta ve Aktüel dergilerinin bulunduğu muhtelif yerlerde gazetecilik yaptı. 1995-2000 yılları arasında Londra'da yaşadı. ... devamı 

Salah Stetié
+
Salah Stetié

... devamı 

Saime Nimetoğlu
+
Saime Nimetoğlu

1948 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Üç çocuk annesi olan Saime Nimetoğlu 1980 yılından bu yana İstanbul'da yaşamaktadır. Ev hanımıdır. ... devamı 

Sadi Konuralp
+
Sadi Konuralp

1964 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü’nü bitirdi ve aynı bölümde akademisyen olarak çalıştı. 1996 yılında kendi isteğiyle görevinden ayrılarak sinemayla ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Geceyarısı Sineması ve 25. Kare gibi dergilerde başta film müziği ve kor ... devamı